Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

 
Bliv medlem af Storring-Stjær Borgerforening
Meld dig ind her.

Betaling til konto 9436 - 4340018570 eller MobilePay 52920
HUSK at skrive din adresse i overførslen til os.

Storring-Stjær Borgerforening

Borgerforeningen bakker aktivt op om livet i Stjær og de mange foreninger, projekter & fællesskaber i byen.

At vedligeholde alt dette kan kun ske forbi vi har betalende medlemmer.

HUSK derfor at betale dit medlemskab! Det gør nemlig at vi kan blive ved med at have et aktivt lokalmiljø.

Medlemskab kun 400 kr./år for familier og 200 kr./år for personligt medlemskab.

På forhånd tak for din opbakning!

Til gavn for byen

Borgerforeningen er en paraplyorganisation, som varetager en lang række fælles interesser til gavn for byen:

Stjærboere til Skt. Hans

Formål

Borgerforeningens formål er at understøtte og inspirere til et godt og aktivt liv for beboerne i Storring og Stjær. Det kan for eksempel være at lave kulturelle arrangementer, skabe liv i byen, øge kendskabet til hinanden og styrke fællesskaberne og udvikle området på tværs af foreninger og institutioner.

Vi varetager Storrings- og Stjær beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder.

Desuden driver, vedligeholder, forbedre og udlejer vi vores fælles hus, forsamlingshuset.

For at vi kan få succes med opgaverne, er det nødvendigt med opbakning fra sognets beboere. Derfor er det vigtigt, at også DU er medlem af Storring-Stjær Borgerforening.
Generelle henvendelser til borgerforeningen sendes til email: borgerforening@stjaer.net

Bestyrelsen

Helene Simoni Thorup (formand)

Stjærvej 70, 8464 Stjær

Email: formand@stjaer.net

Jesper Lumbye Andersen (bestyrelsesmedlem)

Østerbro 10, 8464 Stjær

Telefon: 30 28 27 17

Email: jesper.lumbye@gmail.com

Henrik Møller Ravn (kasserer)

Pebbelparken 34, 8464 Stjær

Telefon: 20 25 82 83

Email: kasserer@stjaer.net

Morten Breum (bestyrelsesmedlem)

Kollens Møllevej 53, 8464 Stjær

Telefon: 51 96 10 59

Email: breum85@yahoo.dk

Gitte Bertelsen (bestyrelsesmedlem)

Filippavænget 6, 8464 Stjær

Telefon: 29 47 99 22

Email: granitgitte@gmail.com

Monica Bjørn Korsholm

Tåstrupvej, 8464 Stjær

Telefon: 22 24 27 07

E-mail: monicabjoernkorsholm@gmail.com

Skanderborg Kommunes borgmester Frands Fischer (2019) på besøg og til rundvisning med Helene, Nikolaj og Peter fra borgerforeningens bestyrelse.

Borgmester Frands Fischer (2019) og 3 medlemmer af SSB Bestyrelse

Storring-Stjær Borgerforening Foreningsvedtægter

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 14. april 2021 og en ekstraordinær generalforsamling d. 27. maj 2021.

§1 Navn

Foreningens navn er Storring-Stjær Borgerforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

stk. 1:

at understøtte og inspirere til et godt og aktivt liv for beboerne i Storring og Stjær.
Dette kan ske gennem støtte og tilskyndelse til sociale, kulturelle, sportslige og andre
aktiviteter, der kan styrke og udvikle området på tværs af foreninger og institutioner.

stk. 2:

at varetage Storrings- og Stjær beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og
andre myndigheder.

stk. 3:

at drive foreningens ejendom, matr. nr. 9K, Stjær by og sogn som forsamlingshus
efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, dels ved udlejning til private og offentlige
fester, møder, foredrag, idræt og lignende, dels til sammenkomster, som foreningen
selv foranstalter, således at huset kan fungere som kulturelt samlingssted for
lokalområdet og almennyttigheden i øvrigt.

§3 Medlemmer

stk. 1:

Beboere i Storring og Stjær Sogne.

stk. 2:

Man kan støtte foreningens arbejde og formål ved at betale et årligt kontingent. Som
betalende medlem kan man leje forsamlingshuset i Stjær på fordelagtige vilkår.

stk. 3:

Storring-Stjær Borgerforening og Storring Forsamlingshus har en gensidig aftale om,
at foreningernes betalende medlemmer kan leje begge forsamlingshuse på
fordelagtige vilkår.

stk. 4:

Som ekstraordinære medlemmer kan optages myndige beboere uden for Storring og
Stjær Sogne, som ønsker at støtte foreningens arbejde. Ekstraordinære medlemmer
har ikke stemmeret eller opstillingsret til bestyrelsen.
Storring-Stjær Borgerforening Foreningsvedtægter pr. 2021 Side 1 af 4

§4 Ledelse

stk. 1:

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, der vælges på den ordinære
generalforsamling for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg i henholdsvis lige og
ulige år. Der vælges 1 suppleant, som er på valg hvert år. Det tilstræbes, at der er
mindst et bestyrelsesmedlem bosiddende i Storring og et bestyrelsesmedlem i Stjær.

stk. 2:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol med
udførlig referat af alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

stk. 3:

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og er beslutningsdygtig, når 4
medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

stk. 4:

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

stk. 5:

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, dog ikke de ekstraordinære medlemmer.

stk. 6:

Bestyrelsen fastlægger udlejningsvilkår for Stjær Forsamlingshus - herunder
priserne.

§5 Regnskab og økonomi

stk. 1:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2:

Foreningens regnskab revideres af en på den ordinære generalforsamling valgte
revisor. Revisoren vælges for 2 år ad gangen. Der vælges en revisorsuppleant hvert
år.

stk. 3:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Alle ekstraordinære medlemmer skal betale kontingent.

stk. 4:

Kassereren modtager alle de beløb, som indkommer til foreningen og udbetaler de
beløb, som anvises i henhold til bestyrelsens beslutninger. Kassereren fører nøjagtigt
regnskab samt foreningens medlemsfortegnelse, der stedse skal være ajour.
Regnskabet med bilag sendes til revisor senest 2 måneder efter regnskabsårets
udløb.
Storring-Stjær Borgerforening Foreningsvedtægter pr. 2021 Side 2 af 4

§6 Generalforsamling

stk. 1:

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i april måned i forsamlingshuset.

stk. 2:

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering
digitalt og eventuelt opslag, ledsaget af en dagsorden.

stk. 3:

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende
    regnskabsår
  5. lndkomne forslag med angivelse af disses indhold
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

stk. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til
Borgerforenings formand senest en uge før generalforsamlingen. Forslag til
vedtægtsændringer skal dog fremsendes til Borgerforeningens formand senest 4
uger før generalforsamlingen og skal fremgå af den offentliggjorte dagsorden.

stk. 5:

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, undtagen
vedtægtsændringer, beslutninger om foreningens opløsning og salg af ejendommen.

stk. 6:

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert fremmødt medlem kun kan
medbringe 1 fuldmagt.

stk. 7:

Ændringer i vedtægterne kan kun ske på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Vedtægtsændringer
kan vedtages med almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af de
stemmeberettigede er repræsenteret, eller når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

stk. 8:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det,
eller når mindst 12 medlemmer skriftligt forlanger det. Ønsket om en ekstraordinær
generalforsamling skal være ledsaget af motiveret dagsorden. Den ekstraordinære
generalforsamling skal senest afholdes 8 uger efter begæringens modtagelse.
Storring-Stjær Borgerforening Foreningsvedtægter pr. 2021 Side 3 af 4

§7 Foreningens opløsning og salg af ejendommen jvf. §2 stk. 3

stk. 1:

Vedtagelse af beslutning om ejendommens salg (men ikke pantsætning) eller
foreningens opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger,
afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen om opløsning eller salg sker
efter samme retningslinjer som ved vedtægtsændringer.

stk. 2:

I tilfælde af foreningens opløsning, der ikke medfører fusion med anden
almenvelgørende forening, placeres foreningens formue i en fond, der yder tilskud til
ungdoms og kulturelle formål i Skanderborg Kommune. Fonden administreres af 3
personer: sognets præst eller en af denne udpeget person, en repræsentant fra
kommunen og en person tilknyttet ungdoms- eller kulturarbejdet i Storring og Stjær
Sogne.

§8 Aktiebreve og særlige privilegier

Alle tidligere aktiebreve og særlige privilegier annulleres.

Bestyrelsen 2021

Bemærkning:

Foreningen har med disse vedtægter ændret navn fra Stjær Sogns Borgerforening
til Storring-Stjær Borgerforening.