Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Sammen om at bygge madpakkehus
Støt Storring-Stjær Borgerforening
Du støtter Storring-Stjær Borgerforening ved at betale kontingent. Når du betaler kontingent støtter du aktiviteter til gavn for hele området og du får adgang til lavere priser på leje af forsamlingshuset.

Tak for din opbakning! Betaling til konto 9436 - 4340018570 eller MobilePay 52920
HUSK at skrive din adresse i overførslen til os.
Kontingentbetalingen hører til adressen og er ikke personlig.


Storring-Stjær Borgerforening

Borgerforeningen bakker aktivt op om livet i Stjær og de mange foreninger, projekter & fællesskaber i byen.

At vedligeholde alt dette kan kun ske forbi vi har betalende medlemmer.

HUSK derfor at betale dit medlemskab! Det gør nemlig at vi kan blive ved med at have et aktivt lokalmiljø.

Medlemskab kun 400 kr./år for familier og 200 kr./år for personligt medlemskab.

På forhånd tak for din opbakning!

Til gavn for byen

Borgerforeningen er en paraplyorganisation, som varetager en lang række fælles interesser til gavn for byen:

Stjærboere til Skt. Hans

Formål

Borgerforeningens formål er at understøtte og inspirere til et godt og aktivt liv for beboerne i Storring og Stjær. Det kan for eksempel være at lave kulturelle arrangementer, skabe liv i byen, øge kendskabet til hinanden og styrke fællesskaberne og udvikle området på tværs af foreninger og institutioner.

Vi varetager Storrings- og Stjær beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder.

Desuden driver, vedligeholder, forbedre og udlejer vi vores fælles hus, forsamlingshuset.

For at vi kan få succes med opgaverne, er det nødvendigt med opbakning fra sognets beboere. Derfor er det vigtigt, at også DU er medlem af Storring-Stjær Borgerforening. Generelle henvendelser til borgerforeningen sendes til email: borgerforening@stjaer.net


Bestyrelsen

Helene Simoni Thorup

Email: helene@simoni.dk

Telefon: 24 25 57 72

Jesper Lumbye Andersen

Email: jesper.lumbye@gmail.com

Telefon: 30 28 27 17

Bodil Damgård Andersen

Email: bodil.damgaard.andersen@gmail.com

Telefon: 40 79 24 22

Morten Breum

Email: kontakt@breum-byg.dk

Telefon: 51 96 10 59

Gitte Bertelsen

Email: granitgitte@gmail.com

Telefon: 29 47 99 22

Monica Bjørn Korsholm

Email: monicabjoernkorsholm@gmail.com

Telefon: 22 24 27 07


Skanderborg Kommunes borgmester Frands Fischer (2019) på besøg og til rundvisning med Helene, Nikolaj og Peter fra borgerforeningens bestyrelse.

Borgmester Frands Fischer (2019) og 3 medlemmer af SSB Bestyrelse

Storring-Stjær Borgerforening Foreningsvedtægter

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 14. april 2021 og en ekstraordinær generalforsamling d. 27. maj 2021.

§1 Navn

Foreningens navn er Storring-Stjær Borgerforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

stk. 1:

at understøtte og inspirere til et godt og aktivt liv for beboerne i Storring og Stjær. Dette kan ske gennem støtte og tilskyndelse til sociale, kulturelle, sportslige og andre aktiviteter, der kan styrke og udvikle området på tværs af foreninger og institutioner.

stk. 2:

at varetage Storrings- og Stjær beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder.

stk. 3:

at drive foreningens ejendom, matr. nr. 9K, Stjær by og sogn som forsamlingshus efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, dels ved udlejning til private og offentlige fester, møder, foredrag, idræt og lignende, dels til sammenkomster, som foreningen selv foranstalter, således at huset kan fungere som kulturelt samlingssted for lokalområdet og almennyttigheden i øvrigt.

§3 Medlemmer

stk. 1:

Beboere i Storring og Stjær Sogne.

stk. 2:

Man kan støtte foreningens arbejde og formål ved at betale et årligt kontingent. Som betalende medlem kan man leje forsamlingshuset i Stjær på fordelagtige vilkår.

stk. 3:

Storring-Stjær Borgerforening og Storring Forsamlingshus har en gensidig aftale om, at foreningernes betalende medlemmer kan leje begge forsamlingshuse på fordelagtige vilkår.

stk. 4:

Som ekstraordinære medlemmer kan optages myndige beboere uden for Storring og Stjær Sogne, som ønsker at støtte foreningens arbejde. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret eller opstillingsret til bestyrelsen. Storring-Stjær Borgerforening Foreningsvedtægter pr. 2021 Side 1 af 4

§4 Ledelse

stk. 1:

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg i henholdsvis lige og ulige år. Der vælges 1 suppleant, som er på valg hvert år. Det tilstræbes, at der er mindst et bestyrelsesmedlem bosiddende i Storring og et bestyrelsesmedlem i Stjær.

stk. 2:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol med udførlig referat af alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

stk. 3:

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

stk. 4:

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

stk. 5:

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, dog ikke de ekstraordinære medlemmer.

stk. 6:

Bestyrelsen fastlægger udlejningsvilkår for Stjær Forsamlingshus - herunder priserne.

§5 Regnskab og økonomi

stk. 1:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2:

Foreningens regnskab revideres af en på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Revisoren vælges for 2 år ad gangen. Der vælges en revisorsuppleant hvert år.

stk. 3:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Alle ekstraordinære medlemmer skal betale kontingent.

stk. 4:

Kassereren modtager alle de beløb, som indkommer til foreningen og udbetaler de beløb, som anvises i henhold til bestyrelsens beslutninger. Kassereren fører nøjagtigt regnskab samt foreningens medlemsfortegnelse, der stedse skal være ajour. Regnskabet med bilag sendes til revisor senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Storring-Stjær Borgerforening Foreningsvedtægter pr. 2021 Side 2 af 4

§6 Generalforsamling

stk. 1:

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i forsamlingshuset.

stk. 2:

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering digitalt og eventuelt opslag, ledsaget af en dagsorden.

stk. 3:

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  5. lndkomne forslag med angivelse af disses indhold
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

stk. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til Borgerforenings formand senest en uge før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog fremsendes til Borgerforeningens formand senest 4 uger før generalforsamlingen og skal fremgå af den offentliggjorte dagsorden.

stk. 5:

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, undtagen vedtægtsændringer, beslutninger om foreningens opløsning og salg af ejendommen.

stk. 6:

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt.

stk. 7:

Ændringer i vedtægterne kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Vedtægtsændringer kan vedtages med almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er repræsenteret, eller når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

stk. 8:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 12 medlemmer skriftligt forlanger det. Ønsket om en ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal senest afholdes 8 uger efter begæringens modtagelse. Storring-Stjær Borgerforening Foreningsvedtægter pr. 2021 Side 3 af 4

§7 Foreningens opløsning og salg af ejendommen jvf. §2 stk. 3

stk. 1:

Vedtagelse af beslutning om ejendommens salg (men ikke pantsætning) eller foreningens opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen om opløsning eller salg sker efter samme retningslinjer som ved vedtægtsændringer.

stk. 2:

I tilfælde af foreningens opløsning, der ikke medfører fusion med anden almenvelgørende forening, placeres foreningens formue i en fond, der yder tilskud til ungdoms og kulturelle formål i Skanderborg Kommune. Fonden administreres af 3 personer: sognets præst eller en af denne udpeget person, en repræsentant fra kommunen og en person tilknyttet ungdoms- eller kulturarbejdet i Storring og Stjær Sogne.

§8 Aktiebreve og særlige privilegier

Alle tidligere aktiebreve og særlige privilegier annulleres.

Bestyrelsen 2021

Bemærkning:

Foreningen har med disse vedtægter ændret navn fra Stjær Sogns Borgerforening til Storring-Stjær Borgerforening.