Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Referat generalforsamling 20. april 2017

Referat generalforsamling – Stjær Sogns Borgerforening 20. april 2017

Valg af dirigent

Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det besluttes efter at der senest om 8 uger og varslet med min 14 dage skal afholdes ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden og efter gældende regler:

Der er mange kommentarer angående bestyrelsens virke. Der er delte meninger om hvorvidt denne bør bruge tid og energi på at støtte lokale initiativer eller kun arbejde med drift og vedligehold af forsamlingshuset.

Det fremhæves at foreningens formål er beskrevet ved to punkter i vedtægterne:

Citat fra SSB vedtægter:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2 Formål

Stk. 1:
Foreningens formål er at drive foreningens ejendom, matr. nr. 9K, Stjær by og sogn som forsamlingshus efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, dels ved udlejning til private og offentlige fester, møder, foredrag, idræt og lignende, dels til sammenkomster, som foreningen selv foranstalter således at huset kan fungere som kulturelt samlingssted for lokalområdet og almennyttigheden i øvrigt.

Stk. 2:
Foreningen skal varetage Stjær Sogns beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder samt i øvrigt virke for fremme af fællesskabet mellem beboerne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der snakkes en del om hvad der kan og bør gøres for at få flere folk med i foreningen og bestyrelsen.

Der er mange meningsudvekslinger som ikke fører til beslutninger og derfor ikke tages til referat.

Det besluttes at der skal laves en husstandsomdelt folder inden den ekstraordinære generalforsamling som skal orientere om denne og at der mangler minimum et nyt medlem til bestyrelsen til at erstatte Sara Thofte og også meget gerne en til at erstatte Kristinna Clemmensen.
Folderen kan også indeholde noget om bestyrelses arbejdet og foreningen som sådan inkl foreningens vedtægter.

Bestyrelsen er ansvarlig for at lave denne folder, mange tilbyder at hjælpe med omdeling. Det er bestyrelsen der definerer folderens indhold men forslag og input modtages meget gerne.

Eventuelt

Referent Kristina Clemmensen, revideret af Sara Thofte