Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

 

709 underskrifter mod forringelser

Midttrafik havde for ca. en måned siden en høring på deres hjemmeside, hvor et forslag til en ny busforbindelse gennem Stjær og Storring blev præsenteret. Regionen vil ikke længere betale for rute 109. Samtidig med besparelse vil Skanderborg Kommune, som overtager driften, gerne skabe en større sammenhæng i den offentlige trafik internt i kommunen. Til sommer nedlægges rute 109 (Galten-Stjær-Hørning-Aarhus) og erstattes af rute 309 (Galten-Stjær-Stilling-Skanderborg) med omstigning i Stilling til rute 200 mod Aarhus. Det sker ofte at bussen i dag kører tom i gennem Stjær, så en reduktion in antallet af afgange er forståeligt, men den fremlagte plan er efter manges mening for drastisk. Ved en underskriftindsamling til en indsigelse mod planen, er det på ca. to uger lykkedes at indsamle 709 underskrifter, som løbende er blevet sendt til kommunen. (Se kopi af indsigelsen nedenfor.)
Ud over de mange indsigelser, er der blevet lavet seks små historier om borgere i Stjær som bliver berørt af forringelserne. De er blevet sendt på email ad to omgange til alle politikkerne i Skanderborg Byråd samt til kommunen.

Tak for den store opbakning og tak til alle underskriftindsamlerne!
Mette Brandi og Jesper Lumbye


Forringelser af busforbindelsen i Stjær

Kære politikere i Skanderborg,

De forringelser I er på vej til at vedtage for busrute 109 har store konsekvenser for os, der bor i landsbyerne på dens rute. Mange der benytter bussen, benytter den til at komme til Aarhus, og det bliver med det aktuelle forslag meget vanskeligere. Nedenfor er tre eksempler blandt mange.

Med venlig hilsen
Bus-brugerne i Stjær

Her er familien Thing Holm fra Stjær. Familien har kun en bil og 3 hjemmeboende teenagere, som holder meget af at tage til Aarhus. Bente arbejder som sygeplejerske i Aarhus. Hvis hun skal tage den varslede busrute 309, vil hun først kunne være hjemme kl. 18, når hun har fri kl. 16. De tre teenagere skal fremover køres hver weekend, når de skal til Aarhus, og de mister dermed deres mulighed for selvstændighed. Familien overvejer kraftigt at flytte fra Stjær og dermed Skanderborg Kommune. Vil du som politiker være med til, at Stjær bliver en del af det nye ”udkants-danmark”?

Her er Brian. Han bor i Stjær og arbejder som portør på Århus Sygehus – P.P. Ørumsgade og bruger busrute 109, hver morgen når han møder på arbejde kl. 7.00 og på sin weekendvagt hver tredje weekend. Fremover med den nye rute 309 bliver han nødt til at ringe til sin chef med ordene: ”Undskyld chef – jeg kan for fremtiden ikke være der før kl. 8.00 og aldrig møde i weekenden. Kan du som politiker kunne stå inde for det?

Her er Alice Muhl. Hun er en af Stjærs folkepensionister. I weekenden plejer hun ofte spontant at besøge sin søster i Aarhus. Det kan hun ikke, når rute 109 nedlægges. Hvad synes du om det?


Forringelser af busforbindelsen i Stjær - del 2

Kære politikere i Skanderborg,

Vi vil som bysamfund gerne gøre opmærksom på den udemokratiske høringsrunde Midttrafik gennemførte. Ved et tilfælde blev borgerne i Stjær opmærksom på høringsrunden og havde derfor kun kort tid til at respondere i. Især mange af vore ældre borgere var ikke i stand til at gå ind og lave den elektroniske besvarelse. Derudover var der flere gange fejl på hjemmesiden, ligesom ikke alle har fået en kvitteringsmail på at de har afgivet et høringsvar - også selv om de bad om en kvitteringsmail.

Vi har stor respekt for at Skanderborg by skal være være hovedby i vores kommune, men man må som politiker dette til trods se i øjnene, at langt de fleste jobs, kulturtilbud og også uddannelsestilbud findes i Aarhus. Dette bør man tage højde for i planlægningen af de fremtidige busruter.

Forslaget med "309-eren" er et godt forslag - hvis altså man er gymnasieelev på Skanderborg Gymnasium. For alle andre er "bus-forslaget" dyrt, dårligt og for manges vedkommende slet ikke tilstrækkeligt.

Med venlig hilsen
Bus-brugerne i Stjær

Cases

Her er Inge Lise fra Stjær. Hun er cand.mag og underviser i tysk, fransk og engelsk på Hobro Gymnaium, og hun er afhængig af offentlige transportmidler. Med den nye rute 309 vil hun først kunne være på gymnasiet kl. 9.30, hvilket gør hun bliver nødt til at overnatte hos kollegaer i Hobro i løbet af ugen for at kunne passe sit arbejde. Tror du som politiker, at Inge Lise bliver ved at være skatteborger i Skanderborg Kommune?

Her er Nicolai. Nicolai bor i Stjær og har været glad for at gå på Gymnasiet i Viby. Hvis blot den nye rute 200 fra Hammel via Aarhus er 6 minutter forsinket, skal han vente en time i Stilling på næste bus. Desuden vil hans buskort stige i pris ligesom alle andres, fordi den nye rute 309 vil kører ind i et nyt zoneområde. Synes du som politiker, at det er rimeligt?

Her er Thomas. Han er 9 år og har gennem hele sin opvækst set sine 3 ældre søskende tage bussen fra Stjær ind til Aarhus i en alder af 12 år. Det har han glædet sig til. Med den nye rute 309 med omstigning i Stilling vil hans forældre ikke lade ham gøre det, før han er mindst 14 år. Det synes hverken Thomas eller hans forældre er særlig fedt. Hvad synes du som politiker, hvis du havde børn på hans alder, der gerne vil opleve en storbys tilbud?


Stjær Bys indsigelse imod forringelse af busruten i Stjær

Det er rigtig skidt at 109'eren nedlægges som direkte rute til Aarhus. Det medfører, at unge mellem ca. 13-14 år og 18 år plus ældre uden bil isoleres i Stjær. Alternativet - 309'eren - er ikke en tilstrækkelig god erstatning til at dække de behov, der er i landsbyerne Stjær, Storring m.fl.

Rigtig mange beboere i Stjær og Storring er tilflyttere fra Aarhus, tilflyttere, der netop er flyttet herud, fordi der er forbindelse til Aarhus (adgang til arbejde, skolemuligheder, fritid, kultur etc.). Som de planlagte busforbindelser ser ud nu, vil man som det tidligste kunne være i Aarhus kl 7.48. Det gør forbindelsen uanvendelig til arbejde for rigtig mange mennesker - "Undskyld chef - jeg kommer altså ikke på arbejde fremover før kl 8.30" - det holder vist ikke.

Med rute 109 tager det nu ca. 45 min. at komme fra Stjær til Aarhus med afgangen kl. 6.50. Med de planlagte 109 og 200 kommer samme tur til at tage ca. 55 min., hvilket er godt 20 % mere tid. I forbindelse mad uddannelse og arbejde er 20 min. ekstra transporttid hver dag meget. I følge spøgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført blandt borgere i Stjær og omegn i sommeren 2010, kan 70 % kun acceptere lille eller ingen forlængelse af transporttiden. 41 % af de, der svarede benytter bussen til at pendle ifm. job og videregående uddannelse. Det er med til at understrege behovet for, at der er en reel mulighed for pendlere for at være i Aarhus, i god tid inden kl. 8, og at transporttiden ikke øges med 20%.

For de 13-14 årige og opefter er nedlæggelse af 109'eren et stort tab - ingen bus til Aarhus medfører isolation fra alle de tilbud Aarhus har - for de 15-16 årige betyder nedlæggelsen af 109'eren ingen valgfrihed i forhold til ungdomsuddannelse (reel mulighed - kun Skanderborg Gymnasium - og for de fleste unge, er kun 1 valg, ikke et reelt valg).

Når børnene i en familie ikke har gode betingelser for at trives, udvikle sig og udfolde sig et bestemt sted - vil mange ressourcestærke familier fravælge at bosætte sig der. I spørgeskemaundersøgelsen svarede 35 %, at busforbindelsen havde afgørende betydning, da de valgt deres bolig. Uden busforbindelse til Aarhus, vil mange familier med unge mennesker ende med at fravælge Stjær som et egnet bosted. Det vil medføre fraflytning af ressource stærke (børne)familier, gode skatteborgere - og nedlæggelse af busruten vil derfor blive det første skridt til en meget negativ udvikling for Stjær - det vil betyde færre børn i vuggestuen, færre børn i børnehaven og færre elever til Stjær Skolen: Allerede på kort sigt vil Stjær derfor blive "udkant".

Fraflytningen af børnefamilier/skatteborgere fra Stjær kan også blive økonomisk negativt for Skanderborg Kommune, da det jo selvfølgelig er en risiko/sandsynlighed for at flytning vil være ind mod Aarhus Kommune / Aarhus By.

Ingen busser i weekenderne er nok det aller dårligste ved det nye forslag - det gør jo "isolationen" for de unge - og for de gamle uden bil i Stjær meget, meget tydelig. Uden busser i weekenderne vil mange unge være afskåret fra at få et fritidsarbejde, da det oftest er lettest at finde disse fritidsjobs i de lidt større byer (ex. Galten, Hørning - og især i Aarhus). Uden busforbindelse - ingen fritidsjobs, ingen job - ingen penge, ingen penge - ingen glade teenagere, ingen glade teenagere - fraflytning af børnefamilier???

En del familier vil nok blive nødt til at købe en ekstra bil - så nedlæggelsen af 109'eren, går derfor direkte imod Skanderborg Kommunes netop vedtagne klimaplan - en plan, hvor man ønsker at reducere CO2 udledningen og reducere energiforbruget - blandt andet fra transport. Er der overhovedet nogen sammenhæng mellem at Skanderborg Kommune har vedtaget at være CO2 neutral ift. energiforbrug og transport fra 2020 og så nedlæggelsen af busruterne??

Vi ØNSKER PRIMÆRT:

 1. At det reelt er muligt at pendle til Aarhus, så man kan møde arbejde eller videregående uddannelse i Aarhus inden kl 8.00.
  • At pendlertransporttiden til Aarhus ikke øges.
  • At der er busforbindelse i weekenden, så det er muligt for unge at have fritidsjob og for såvel ældre som unge at deltage i sociale og kulturelle aktiviteter

FORSLAG TIL FORBEDRINGER:

 1. Forlænge busruten (bybus - rute 55) i Tåstrup til at gå over Stjær og Storring (evt. ekstra betaling kunne dækkes af Skanderborg Kommune)
  • Forlænge busruten (bybus - rute 52) i Harlev til at gå over Storring til Stjær (evt. ekstra betaling kunne dækkes af Skanderborg Kommune)
  • 309: Etablere en tidligere afgang - i forslaget er tidligste ankomst ca. kl. 7.50, hvilket er alt for sent ift. til arbejdsmæssig brug.
  • 309: Ændre ruteafgangene, således der synkroniseres med busserne på Silkeborgvej ved Skovby / Galten (rute 113)
  • 309: Etablere busafgange i weekenderne - også aften busser, der for de unge, muliggør fritidsarbejde eller en biograftur!
  • 309: Etablere en togstation/trinbræt i Stilling, så rejsetiden til Aarhus kunne nedsættes
  • 309: Ændre ruten, således der kunne synkroniseres med toget i Hørning til Aarhus

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN I STJÆR OG OMEGN
Læs resultatet af spørgeskemaundersøgelsen på Stjær byportal på Internettet: http://kortlink.dk/8qny